PowerShell ile Active Directory’de extensionAttribute değerleri boş olan kullanıcı hesaplarının bulunması

Get-ADUser -Filter {extensionAttribute1 -notlike "*"} -SearchBase "DC=contoso,DC=local" | select name,samaccountname | Export-Csv -path "C:\extensionAttribute1.csv"