15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://kadirkozan.com.tr 300 0

Windows Server 2012 ve sonra RDP Server FQDN adres değiştirme Script içeği

Merhabalar,

Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 ve 2019 uzak masaüstü hizmetlerinde (RDP-Remote Desktop Services) yayınlanmış olan FQDN adresinin değiştirilmesine olanak sağlamak için bu sciript’i kullanabilirsiniz. Özelliklede bu scirpt ile .local gibi özel TLD (Top-Level-Domain) dahili olarak kullanıldığında sertifika ve DNS uyuşmazlığı hatalarını da önlenmiş olacaktır.

[CmdletBinding()]
Param(
 [Parameter(Mandatory=$True,HelpMessage="Specifies the FQDN that clients will use when connecting to the deployment.",Position=1)]
  [string]$ClientAccessName,	
  [Parameter(Mandatory=$False,HelpMessage="Specifies the RD Connection Broker server for the deployment.",Position=2)]
  [string]$ConnectionBroker="localhost"
)

$CurrentUser = New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal $([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent())
If (($CurrentUser.IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltinRole]::Administrator)) -eq $false) 
{
  $ArgumentList = "-noprofile -noexit -file `"{0}`" -ClientAccessName $ClientAccessName -ConnectionBroker $ConnectionBroker"
  Start-Process powershell.exe -Verb RunAs -ArgumentList ($ArgumentList -f ($MyInvocation.MyCommand.Definition))
  Exit
}

Function Get-RDMSDeployStringProperty ([string]$PropertyName, [string]$BrokerName)
{
  $ret = iwmi -Class "Win32_RDMSDeploymentSettings" -Namespace "root\CIMV2\rdms" -Name "GetStringProperty" `
    -ArgumentList @($PropertyName) -ComputerName $BrokerName `
    -Authentication PacketPrivacy -ErrorAction Stop
  Return $ret.Value
}

Try
{
  If ((Get-RDMSDeployStringProperty "DatabaseConnectionString" $ConnectionBroker) -eq $null) {$BrokerInHAMode = $False} Else {$BrokerInHAMode = $True}
}
Catch [System.Management.ManagementException]
{
  If ($Error[0].Exception.ErrorCode -eq "InvalidNamespace")
  {
    If ($ConnectionBroker -eq "localhost")
    {
      Write-Host "`n Set-RDPublishedName Failed.`n`n The local machine does not appear to be a Connection Broker. Please specify the`n FQDN of the RD Connection Broker using the -ConnectionBroker parameter.`n" -ForegroundColor Red
    }
    Else
    {
      Write-Host "`n Set-RDPublishedName Failed.`n`n $ConnectionBroker does not appear to be a Connection Broker. Please make sure you have `n specified the correct FQDN for your RD Connection Broker server.`n" -ForegroundColor Red
    }
  }
  Else
  {
    $Error[0]
  }
  Exit
}

$OldClientAccessName = Get-RDMSDeployStringProperty "DeploymentRedirectorServer" $ConnectionBroker

If ($BrokerInHAMode.Value)
{
  Import-Module RemoteDesktop
  Set-RDClientAccessName -ConnectionBroker $ConnectionBroker -ClientAccessName $ClientAccessName
}
Else
{
  $return = iwmi -Class "Win32_RDMSDeploymentSettings" -Namespace "root\CIMV2\rdms" -Name "SetStringProperty" `
    -ArgumentList @("DeploymentRedirectorServer",$ClientAccessName) -ComputerName $ConnectionBroker `
    -Authentication PacketPrivacy -ErrorAction Stop
  $wksp = (gwmi -Class "Win32_Workspace" -Namespace "root\CIMV2\TerminalServices" -ComputerName $ConnectionBroker)
  $wksp.ID = $ClientAccessName
  $wksp.Put()|Out-Null
}

$CurrentClientAccessName = Get-RDMSDeployStringProperty "DeploymentRedirectorServer" $ConnectionBroker

If ($CurrentClientAccessName -eq $ClientAccessName)
{
  Write-Host "`n Set-RDPublishedName Succeeded." -ForegroundColor Green
  Write-Host "`n   Old name: $OldClientAccessName`n`n   New name: $CurrentClientAccessName"
  Write-Host "`n If you are currently logged on to RD Web Access, please refresh the page for the change to take effect.`n"
}
Else
{
  Write-Host "`n Set-RDPublishedName Failed.`n" -ForegroundColor Red
}

Script Download

script’in çalıştırılması için Set-RDPPublishName “rdp.domainname.com” komutunu kullanabilirsiniz.

Paylaş:
ÖNCEKİ YAZI
Windows Client Log Collector
SONRAKİ GÖNDERİ
Dell-EMC sunucularda “CPU Internal Error (CPU IErr)” ve “CPU Machine Check Error” hatasının giderilmesi