Microsoft SQL Server’da veri tabanı envanterinin alınması
 1. Anasayfa
 2. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server’da veri tabanı envanterinin alınması

Aşağıdali T-SQL query’si ile SQL Server üzerindeki aktif veritabanlarının aşağıdaki bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

 • Database adı
 • DBOwner
 • Oluşturma Tarihi
 • Recovery Mode
 • Durum Açıklaması
 • Compatibility Level
 • Data File Boyutu
 • Log Dosya boyutu
 • Data Kullanım Boyutu
 • Index Kullanım Boyutu
 • Toplam Boyutu
 • Collation
 • User Count
 • Role Count
 • Table Count
 • SP Count
 • View Count
 • DML Trigger Count
 • TrustWorthy
 • En son alınan Full Yedekleme tarih bilgisi
 • En son alınan Differantial Yedekleme tarih bilgisi
 • En son alınan Log Yedekleme tarih bilgisi
if object_id('tempdb..#t', 'U') is not null
drop table #t;
create table #t(
 ServerName varchar(128) default @@servername
, DBName varchar(128) default db_name()
, DBOwner varchar(128)
, CreateDate datetime2
, RecoveryModel varchar(12) 
, StateDesc varchar(60)
, CompatibilityLevel int
, DataFileSizeMB int
, LogFileSizeMB int
, DataUsageMB int
, IndexUsageMB int
, SizeMB decimal(17,2)
, Collation varchar(60)
, UserCount int
, RoleCount int
, TableCount int
, SPCount int
, UDFCount int
, ViewCount int
, DMLTriggerCount int
, IsCaseSensitive bit
, IsTrustWorthy bit
, LastFullBackupDate datetime2
, LastDiffBackupDate datetime2
, LastLogBackupDate datetime2);

insert into #t(DBName, DBOwner, CreateDate, RecoveryModel, StateDesc, CompatibilityLevel, IsCaseSensitive
, IsTrustWorthy, Collation, LastFullBackupDate, LastDiffBackupDate, LastLogBackupDate)
select name, suser_sname(owner_sid), create_date, recovery_model_desc, state_desc,compatibility_level
, IsCaseSensitive=CAST(CHARINDEX(N'_CS_', collation_name) AS bit), is_trustworthy_on, Collation_Name
, t.LastFullBackup, t.LastDiffBackup, t.LastLogBackup
from master.sys.databases db
outer apply( SELECT
MAX(CASE WHEN b.type = 'D' THEN b.backup_finish_date END) AS LastFullBackup,
MAX(CASE WHEN b.type = 'I' THEN b.backup_finish_date END) AS LastDiffBackup,
MAX(CASE WHEN b.type = 'L' THEN b.backup_finish_date END) AS LastLogBackup
FROM msdb.dbo.backupset b 
where b.database_name = db.name
) t;

EXEC master.dbo.sp_msforeachdb'use [?]
update t set SizeMB=(select sum(size)/128. from dbo.sysfiles)
, DataUsageMB=x.DataUsageMB, IndexUsageMB=x.IndexUsageMB
  , DataFileSizeMB = u.DBSize, LogFileSizeMB = u.LogSize 
  , TableCount=y.TC, UDFCount=y.UC, SPCount = y.SC, ViewCount=y.VC
  , DMLTriggerCount=y.DC
  , UserCount = z.UC, RoleCount = z.RC
from #t t
  outer apply (
  SELECT SUM(case when df.type in (0,2,4) then df.size else 0 end)/128
  , SUM(case when df.type in (1,3) then df.size else 0 end)/128 
  FROM sys.database_files df 
  ) u(DBSize, LogSize)
  outer apply(select DataUsageMB=sum(
  CASE
  When it.internal_type IN (202,204,207,211,212,213,214,215,216,221,222,236) Then 0
  When a.type <> 1 and p.index_id < 2 Then a.used_pages
  When p.index_id < 2 Then a.data_pages
  Else 0
  END)/128,
IndexUsageMB=(sum(a.used_pages)-sum(
  CASE
  When it.internal_type IN (202,204,207,211,212,213,214,215,216,221,222,236) Then 0
  When a.type <> 1 and p.index_id < 2 Then a.used_pages
  When p.index_id < 2 Then a.data_pages
  Else 0
  END
  ))/128
  from sys.partitions p join sys.allocation_units a on p.partition_id = a.container_id
  left join sys.internal_tables it on p.object_id = it.object_id
  ) x
  outer apply 
  ( select SC=Sum(case Type when ''P'' then 1 else 0 end)
  , DC=Sum(case Type when ''TR'' then 1 else 0 end)
  , TC=Sum(case Type when ''U'' then 1 end)
  , UC= sum(case when Type in (''TF'', ''IF'', ''FN'') then 1 else 0 end)
  , VC=Sum(case Type when ''V'' then 1 else 0 end)
  from sys.objects where object_id > 1024
  and type in (''U'',''P'',''TR'',''V'',''TF'',''IF'',''FN'')
  ) y
  outer apply 
  ( select UC = sum(case when [Type] in (''G'',''S'',''U'') then 1 else 0 end)
   , RC = sum(case when Type = ''R'' then 1 else 0 end)
   from sys.database_principals
   where principal_id > 4
  ) z where t.DBName=db_name();
'
SELECT * FROM #t

Örnek çıktı;

ServerNameDBNameDBOwnerCreateDateRecoveryModelStateDescCompatibilityLevelDataFileSizeMBLogFileSizeMBDataUsageMBIndexUsageMBSizeMBCollationUserCountRoleCountTableCountSPCountUDFCountViewCountDMLTriggerCountIsCaseSensitiveIsTrustWorthyLastFullBackupDateLastDiffBackupDateLastLogBackupDate
VKK-SQL01mastersa13:36.4SIMPLEONLINE15042116.44SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS196201000NULLNULLNULL
VKK-SQL01tempdbsa55:06.8SIMPLEONLINE1503281140SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS09NULLNULLNULLNULLNULL00NULLNULLNULL
VKK-SQL01modelsa13:36.4FULLONLINE150881116SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS09NULLNULLNULLNULLNULL00NULLNULLNULL
VKK-SQL01msdbsa21:42.3SIMPLEONLINE150162311340.06SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS32614547558793801NULLNULLNULL
VKK-SQL01AdventureWorks2019KADIRKOZAN\Administrator06:31.3SIMPLEONLINE140264729585336SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS0971101120100026:42.0NULLNULL

Download Query File