T-SQL ‘de sp_helpdb kullanımı
  1. Anasayfa
  2. Microsoft SQL Server

T-SQL ‘de sp_helpdb kullanımı

Microsoft SQL Serverda belirtilen bir veritabanı veya sunucu üzerindeki tüm veritabanları hakkındaki bilgileri raporlar.

Örnek kullanım; sistem üzerindeki tüm veritabanına ait bilgileri listeler.

EXEC sp_helpdb;
GO

Ornek sorgu detayı;

namedb_sizeownerdbidcreatedstatuscompatibility_level
AdventureWorks2019    336.00 MBKADIRKOZAN\Administrator5May  4 2022Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=904, Collation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAnsiNullsEnabled, IsAnsiPaddingEnabled, IsAnsiWarningsEnabled, IsArithmeticAbortEnabled, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatistics, IsFullTextEnabled, IsNullConcat, IsQuotedIdentifiersEnabled140
master      6.44 MBsa1Apr  8 2003Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=904, Collation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatistics150
model     16.00 MBsa3Apr  8 2003Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=FULL, Version=904, Collation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatistics150
msdb     40.06 MBsa4Sep 24 2019Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=904, Collation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatistics, IsFullTextEnabled150
tempdb     40.00 MBsa2May  4 2022Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=904, Collation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatistics150

Örnek kullanım; sadece “AdventureWorks2019” isimli veritananına ait bilgilere ulaşmak için;

EXEC sp_helpdb N'AdventureWorks2019';

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-helpdb-transact-sql?view=sql-server-ver15